ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V těchto pravidlech zpracování osobních údajů objasňujeme, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám základní informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, z jakého důvodu a pro jaký účel, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

 

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Save&Capital s.r.o., IČO: 074 60 074, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 301394. Být správcem Vašich osobních údajů znamená, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a v neposlední řadě zajišťujeme důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou či zneužitím. 

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli efektivně zajistit pořádání konferencí, seminářů, vzdělávacích, společenských a podobných akcí a vyřizovat elektronicky zaslané požadavky.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud osobní údaje zpracováváme, pak zpracováváme pouze následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů (to ovšem neznamená, že by u každého subjektu údajů byly zpracovávány všechny níže uvedené osobní údaje):  

•               identifikační údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, zaměstnavatel/organizace

 

 

Naše internetové stránky nepoužívají cookies; cookie je jednoduchý textový soubor, který navštívená internetová stránka odešle do Vašeho internetového prohlížeče. Internetové stránky používají anonymní cookies Google Analytics poskytované společností Google Inc. za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Pravidla pro použití cookies si můžete nastavit ve Vašem prohlížeči.

 

Důvod zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů. Pokud není výslovně uvedeno jinak, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, případně v souvislosti s plněním smlouvy.

 

Bude-li to z hlediska právní úpravy nutné, v některých případech Vás rovněž můžeme požádat o Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění naší komunikace s Vámi, jež souvisí s Vaší účastí na konferenci Kostelec nebo na jiné vzdělávací či společenské akci, ať už v prezenční či on-line formě, a současně také pro vyřizování administrativních záležitostí s tím spojených a pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení a materiálů týkajících se akce, jíž jste se účastnil, včetně materiálů týkajících se partnerů dané akce; seznam partnerů akce Kostelec je dostupný na adrese: https://www.altereko.info v sekci Akce.

 

Obchodní sdělení

Vaše osobní údaje využíváme mimo jiné za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních služeb v oblasti analytické a poradenské činnosti, ekonomického vzdělávání a osvěty stran (r)evolučních globálních trendů a jejich zasazením do lokálního kontextu. Tyto údaje můžeme pro zasílání použít pouze, pokud jste takovou možnost neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení na emailu kontakt@altereko.info Vezměte však prosím na vědomí, že ne vždy se jedná o obchodní sdělení, když Vás kontaktujeme. Vaše kontaktní údaje využíváme i pro komunikaci s Vámi nebo např. rozesílání informací o aktualizaci těchto zásad zpracování osobních údajů.

 

Od koho Vaše osobní údaje získáváme?

Naprostou většinu Vašich osobních údajů získáváme přímo od Vás coby subjektů údajů. Někdy také osobní údaje získáváme od jiné třetí strany, například od partnera námi pořádané akce.

 

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.  Není-li stanoveno jinak, je dobou nezbytnou zpravidla doba 24 měsíců.

 

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme standardně nikomu mimo lektory, moderátory/expertní průvodce, členy jednotlivých diskuzních panelů a partnerů námi organizovaných akcí, kteří získávají pouze některé základní údaje o uchazečích.

 

Upozorňujeme, že osobní údaje zpracovávané podle těchto zásad mohou být dále zpřístupněny oprávněným státním orgánům, institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění právních povinností nebo našich povinností ze smlouvy, je-li to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, můžeme předat Vaše osobní údaje externím dodavatelům, kteří nás podporují při přípravě vzdělávacích akcí. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. 

 

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na to být plně informováni o zpracování svých osobních údajů.

Máte právo vědět, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a získat od nás informace o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů.

Máte právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely, nebo odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo vznesete námitky proti zpracování a neexistují pro nás žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů přímo shora uvedenému správci osobních údajů a máte právo se obrátit se se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz. Další informace o Vašich právech jsou dostupné také na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.  

 

Kontaktní údaje

Pokud budete mít jakékoliv dotazy stran zpracování svých osobních údajů, neváhejte se se svým dotazem obrátit na: Roman Chlupatý, email: roman.chlupaty@savecapital.cz.